Späť do obchodu

Registrácia

Pravidlá sútaže

Úplné znenie pravidiel súťaže


Súťaž Xiaomi Redmi 9c

(ďalej len „štatút“)

K účasti na súťaži „Garnier“ (ďalej len „súťaž“) je potrebné užívateľské konto na Instagrame.

Usporiadateľ súťaže:
Súťaž organizuje spoločnosť Dumbo trade s.r.o. so sídlom Benkova 6 915 01 Nové Mesto nad Váhom (ďalšie bližšie detaily sú uvedené nižšie)
Telefón: 0948378837
E-mail:obchod.mobil@gmail.com

 

Účasť na súťaži sa riadi nasledujúcimi podmienkami a pravidlami (ďalej aj ako „podmienky súťaže“ alebo „pravidlá súťaže“):

 

1. Účasť v súťaži

 

Zodpovednosť za splnenie podmienok účasti v súťaži nesie súťažiaci. Súťažiacim sa môže stať každá fyzická osoba, ktorá dosiahla vek 13 rokov, má vytvorené vlastné užívateľské konto na Instagrame, adresu pre doručovanie na území Slovenskej republiky a súhlasila s týmito podmienkami účasti na súťaži (ďalej len „súťažiaci“). Usporiadateľ si vyhradzuje právo overiť vek výhercu ktorejkoľvek výhry tak, že ho vyzve na predloženie dokladu totožnosti. Osoby mladšie ako 18 rokov a osoby bez plnej spôsobilosti na právne úkony sa môžu zúčastniť súťaže len so súhlasom zákonného zástupcu. Ak sa súťaže zúčastní súťažiaci mladší ako 18 rokov alebo súťažiaci, ktorý nemá spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu z iného dôvodu, má sa za to, že sa súťaže zúčastňuje s predchádzajúcim výslovným súhlasom jeho zákonného zástupcu, ktorý v plnom rozsahu súhlasí s pravidlami a podmienkami súťaže a udeľuje príslušné ďalšie súhlasy podľa ustanovení tohto štatútu. Zákonný zástupca súťažiaceho preukáže v prípade výhry náležite svoju i súťažiaceho totožnosť. Ak je výherca neplnoletý alebo nie je oprávnený na právne úkony v plnom rozsahu, cenu obdrží po potvrdení výhry prostredníctvom svojho zákonného zástupcu.

Súťažiaci potvrdí svoj súhlas s týmito podmienkami súťaže pridaním komentára pod súťažný príspevok spoločnosti Dumbo trade s.r.o. týkajúci sa súťaže „Xiaomi Redmi 9c“ na sociálnej sieti Instagram. Súťažiaci týmto zároveň prehlasuje a potvrdzuje, že spĺňa podmienky účasti a pravidiel súťaže. Účasť na súťaži nie je spoplatnená. Zo žrebovania o výhry sú vylúčení zamestnanci usporiadateľa súťaže. Vylúčenie sa vzťahuje aj na im blízke osoby v zmysle príslušných ustanovení Občianskeho zákonníka. Ak sa do súťaže napriek vyššie uvedenému zákazu zapojí zamestnanec usporiadateľa súťaže alebo jemu blízka osoba v zmysle príslušných ustanovení Občianskeho zákonníka, považuje sa ich účasť a akákoľvek prípadná výhra v súťaži za neoprávnenú. Akákoľvek výhra, ktorá bude v dôsledku uvedenia Dumbo trade s.r.o. zo strany súťažiaceho do omylu odovzdaná neoprávnenému výhercovi, sa považuje za bezdôvodné obohatenie v zmysle príslušných ustanovení Občianskeho zákonníka. Neoprávnený výherca je povinný predmet bezdôvodného obohatenia bezodkladne vydať Dumbo trade s.r.o.. Dumbo trade s.r.o. má právo preveriť pravdivosť poskytnutých údajov vrátane veku. V prípade, že súťažiaci poskytne údaje nezodpovedajúce skutočnosti, bude zo súťaže vylúčený. Ak súťažiaci nesplní alebo poruší podmienky uvedené v týchto podmienkach súťaže, stráca nárok na účasť v súťaži a na výhru, ktorá prepadá v prospech usporiadateľa. Usporiadateľ si vyhradzuje právo vyžrebovať náhradného výhercu, toto právo však nemusí využiť.

 

2. Vylúčenie určitých osôb zo súťaže

               

V prípade, že súťažiaci poruší tieto podmienky účasti, spoločnosť Dumbo trade s.r.o. si vyhradzuje právo na jeho vylúčenie zo súťaže. Každý súťažiaci sa môže súťaže zúčastniť len raz (prostredníctvom jedného komentára). Pri viacnásobnej účasti (pridaním viacerých komentárov) súťažiaceho si Dumbo trade s.r.o. vyhradzuje právo vylúčiť súťažiaceho zo súťaže.

 

3. Priebeh a realizácia súťaže

Súťažiaci vstupuje do súťaže dvomi krokmi:

1.       Pridaním sa k fanúšikom Instagram profilu Vyhrajmobil.sk pomocou tlačidla Sledovať. Pokiaľ už súťažiaca osoba je fanúšikom tohto profilu, nemusí robiť daný krok.  Súčasne ale platí, že súťažiaci musí byť fanúšikom Instagram profilu Vyhrajmobil.sk až do žrebovania, inak nebude zaradený do žrebovania o výhry.

2.       Pridaním komentára pod príspevok na Instagram profile Vyhrajmobil.sk týkajúci sa súťaže „Xiaomi Redmi 9c“. Jeho úlohou je napísať na Instagram profile Vyhrajmobil.sk komentár, v ktorom súťažiaci napíše, komu by doprial mobilný telefón Xiaomi Redmi 9C vyobrazený na súťažnom príspevku. Túto osobu môže súťažiaci označiť v komentári, napísať jej meno alebo ju opísať.

Pre zaradenie do žrebovania musí súťažiaci splniť vyššie uvedené podmienky. Súťaž trvá v čase od 27.9.2020  do 12.10.2020 do 24.00 h. Komentáre, ktoré budú pridané po tomto termíne, nebudú zaradené do žrebovania.

Dbajte však na nasledovné: Súťaž a súťažné komentáre účastníkov zostávajú viditeľné pre každého návštevníka Instagram stránky Vyhrajmobil.sk. Máte možnosť Váš komentár kedykoľvek zmazať. Pokiaľ  zmažete vlastný príspevok s komentárom ešte pred oznámením o výhre, nemôžete sa ďalej zúčastňovať na súťaži.

Zverejnením údajov do súťaže účastník prehlasuje a potvrdzuje, že ich zverejnením nebudú porušené žiadne práva tretích osôb (najmä osobné práva a osobné údaje), a že v tejto súvislosti disponuje všetkými potrebnými súhlasmi. V prípade, ak zverejnením poruší pravidlá a podmienky súťaže, je si vedomý, že nesie všetku s tým spojenú zodpovednosť.

 

4. Žrebovanie výhercov


Žrebovanie výhercov sa uskutoční v sídle usporiadateľa do 7 pracovných dní od ukončenia súťaže zo všetkých súťažiacich, ktorí v termíne odo dňa 227.9.2020  do 12.10.2020 do 24.00 h v súlade s týmito podmienkami súťaže pridajú podľa bodu 3 pravidiel komentár s odpoveďou na otázku, komu by dopriali Mobliný telefón Xiaomi Redmi 9c

 

Jeden súťažiaci môže vyhrať maximálne jednu výhru Mobliný telefón Xiaomi Redmi 9c Výhercovia budú informovaní do siedmich pracovných dní od uskutočnenia žrebovania spoločnosťou Dumbo trade s.r.o. formou Instagram story a súkromnej správy na sociálnej sieti Instagram. Ak sa výherca neprihlási spoločnosti Dumo trade s.r.o. na e-mail: obchd.mobil@gmail.com a neposkytne svoje kontaktné údaje do 5 kalendárnych dní odo dňa oznámenia informácie o výhre, zanikne jeho nárok na výhru a výhra zostáva v prospech usporiadateľa a ten si vyhradzuje právo vyžrebovať náhradného výhercu, toto právo však nemusí využiť. Rovnaký postup sa uplatní aj v prípade zrieknutia sa výhry výhercom. Vyplatenie peňažného plnenia výmenou za výhry nie je možné. Komentáre, ktorých obsah je v rozpore s právnymi predpismi, dobrými mravmi, alebo ktoré sú hanlivé alebo urážlivé, nesmú byť pridávané pod príspevok spoločnosti Dumbo trade s.r.o. týkajúci sa súťaže. Usporiadateľ si vyhradzuje právo vylúčiť takéto komentáre zo súťaže.

 

5. Výhry


Usporiadateľ v zmysle týchto podmienok súťaže odovzdá v súťaži nasledovné výhry:

 

1x 2 Mobilný telefón Xiami Redmi 9c 2/32GB 

( vyobrazené na súťažnom príspevku.)

  

Všetky výhry budú určené podľa vlastného výberu usporiadateľa a môžu sa čiastočne líšiť od výhier uvedených počas komunikácie súťaže.

Nie je možné sa odvolať voči výsledkom súťaže. Na výhru nie je právny nárok.

Usporiadateľ nehradí súťažiacim žiadne náklady, ani neplní žiadne odvodové povinnosti ktoré im prípadne vzniknú z dôvodu ich účasti v súťaži, resp. v súvislosti s výhrou v súťaži. Výhry do výšky 350 EUR nepodliehajú dani z príjmov podľa príslušných predpisov právneho poriadku SR. Výherca nemôže právo na výhru previesť na tretiu osobu. Usporiadateľ má právo výhru výhercovi súťaže neodovzdať v prípade, ak výherca súťaže nesplnil alebo porušil niektoré z ustanovení týchto podmienok súťaže.

 

6. Zmena podmienok súťaže / Ukončenie súťaže

Spoločnosť Dumbo trade s.r.o.si vyhradzuje právo kedykoľvek bez predchádzajúceho upozornenia zmeniť podmienky účasti alebo skrátiť, predĺžiť, ukončiť či prerušiť celú súťaž alebo žrebovanie alebo ich časti. Toto platí najmä nie však výlučne  v prípadoch, ak sa vyskytnú okolnosti, ktoré by mohli obmedziť alebo zabrániť riadnemu priebehu súťaže alebo žrebovania, ako napr. výskyt počítačových vírusov, chyby softvéru a hardvéru a/alebo iné technické dôvody, ktoré nie sú spojené iba s nezávažným obmedzením. Toto platí aj v prípade, ak je priebeh súťaže prerušený alebo ukončený  z právnych dôvodov, ako aj pri manipulácii alebo pokusoch o manipuláciu, ktoré by mali vplyv na správu, bezpečnosť, integritu a/alebo správny a riadny priebeh žrebovania. Ak je prerušenie alebo ukončenie súťaže spôsobené správaním sa účastníka súťaže, je usporiadateľ oprávnený žiadať od tohto účastníka súťaže náhradu škody tým vzniknutej. Zmeny podmienok účasti na súťaži resp. aktualizované úplné znenie podmienok účasti na súťaži (so zapracovanými doplneniami) usporiadateľ zverejní rovnakým spôsobom ako pôvodný štatút (podmienky súťaže).

 

7. Ostatné


Tieto podmienky účasti a celý právny vzťah medzi súťažiacimi a spoločnosťou Dumbo trade s.r.o. podliehajú výlučne právu Slovenskej republiky. Ak by boli jednotlivé ustanovenia podmienok účasti na súťaži neplatné alebo sa stali neplatnými, ostáva platnosť ostatných podmienok účasti nedotknutá. Úplné znenie podmienok účasti na súťaži je dostupné po celý čas trvania súťaže  na webovej stránke www.vyhrajmobil.sk 

 

8. Ochrana osobných údajov

Účasťou v súťaži (pridaním komentára,  pod súťažný príspevok na Instagram profile Vyhrajmobil.sk týkajúci sa súťaže „Xiaomi redmi 9C “) vyjadruje súťažiaci súhlas s podmienkami súťaže a zaväzuje sa ich naplno dodržiavať. Zároveň v súlade s príslušným Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej aj ako „nariadenie“) udeľuje súťažiaci Dumbo trade s.r.o. súhlas na spracovanie osobných údajov poskytnutých v rámci súťaže (v rozsahu nie väčšom ako oslovenie, meno, priezvisko, kontaktná adresa, kontaktné telefónne číslo, prípadne e-mail, označenie instagramového profilu a eventuálne aj vek, čo platí aj v prípade zákonného zástupcu) (ďalej aj ako „osobné údaje“), a to až do uplynutia stanovenej doby uchovávania alebo do písomného odvolania tohto súhlasu zaslaného usporiadateľovi poštou doporučene na adresu sídla, alebo e-mailom na obchod.mobil@gmail.com. Osobné údaje, ktoré boli usporiadateľovi odovzdané v rámci účasti na súťaži, budú použité výlučne na účely realizácie súťaže a marketingovej propagácie usporiadateľa (zaslanie výhry, príp. overenie veku, zverejnenie príslušných osobných údajov výhercu). Poskytnuté údaje budú usporiadateľom v prípade výhercu spracúvané po dobu dvoch rokov od odovzdania výhry, následne budú vymazané v súlade s príslušnými právnymi predpismi. Osobné údaje ostatných súťažiacich budú po vyžrebovaní výhercov bezodkladne vymazané.

Po odvolaní súhlasu nie je však ďalšia účasť na súťaži možná. Usporiadateľ poučuje súťažiaceho, že poskytnutie osobných údajov súťažiacim je dobrovoľné. Súťažiaci, ktorý poskytol osobné údaje zodpovedá za to, že poskytnuté osobné údaje sú správne, úplné, aktuálne a pravdivé a je oprávnený ich usporiadateľovi poskytnúť na spracúvanie v súlade s nariadením. Súťažiaci zapojením sa do súťaže potvrdzuje, že sú mu známe všetky potrebné informácie podľa nariadenia, najmä identifikačné údaje usporiadateľa ako prevádzkovateľa, účel spracúvania osobných údajov (realizácia súťaže a marketingová propagácia usporiadateľa), zoznam spracúvaných osobných údajov (oslovenie, meno, priezvisko, kontaktná adresa, e-mail a kontaktné telefónne číslo, označenie instagramového profilu a eventuálne aj vek), že bol poučený o dobrovoľnosti poskytnutia osobných údajov, čase platnosti udeleného súhlasu, ako aj skutočnosť, že bol poučený o svojich právach ako dotknutej osoby v zmysle nariadenia (uvedené informácie sú dostupné na internetovej stránke usporiadateľa www.vyhrajmobil.sk). Účasťou v súťaži súťažiaci taktiež vyjadruje súhlas s bezodplatným zverejnením osobných údajov v masovokomunikačných prostriedkoch, a to v reklamných novinách Dumbo trade s.r.o., na internete, a to v prípade, že sa stane výhercom výhry. Údaje poskytnuté súťažiacim môžu byť spracúvané elektronicky. Prevádzkovateľom v zmysle nariadenia je usporiadateľ súťaže. Súťažiaci, ktorý poskytol usporiadateľovi osobné údaje, má právo na prístup k osobným údajom (čl. 15 ods. 1 nariadenia), t. j. právo požadovať bezplatné poskytnutie  informácii  o osobných údajoch, ktoré o ňom  usporiadateľ spracúva a ďalšie práva podľa nariadenia, ak napríklad zistí, že  usporiadateľ porušuje svoje povinnosti vyplývajúce z vyššie uvedeného nariadenia, a má právo požadovať opravu nesprávnych osobných údajov (čl. 16 nariadenia), ako aj právo na výmaz osobných údajov (čl. 17 nariadenia)  a na obmedzenie spracúvania osobných údajov (čl. 18 nariadenia) usporiadateľom, ktorý bude postupovať v súlade s príslušnými právnymi predpismi (vrátane predpisov o archívoch a registratúre). Ak ste spracúvané osobné údaje poskytli sami, máte právo na prenosnosť údajov podľa čl. 20 nariadenia.

Vo vyššie uvedených prípadoch alebo v prípade otázok alebo sťažností sa môžete písomne alebo prostredníctvom e-mailu obrátiť na zodpovednú osobu pre oblasť ochrany osobných údajov. Ak máte podozrenie, že spracúvanie Vašich osobných údajov, ktoré sa Vás týka, je v rozpore s nariadením alebo došlo k porušeniu Vašich práv pri spracúvaní osobných údajov, môžete Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky podať návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov.

Kontaktné údaje zodpovednej osoby:

Zodpovednú osobu Dumbo trade s.r.o pre oblasť ochrany osobných údajov môžete kontaktovať elektronicky na e-mailovej adrese obchod.mobil@gmail.com  

 

9. Upozornenie

Táto súťaž nie je realizovaná v spojení so spoločnosťou Instagram a nie je žiadnym spôsobom Instagramom sponzorovaná, podporovaná alebo organizovaná.

V Novom Meste nad Váhom dňa 28.9.2020

 
Späť do obchodu